บทสวดมนต์(ต่อ) พระแท้ ดอทคอม
รายการสินค้า
รวมเงิน: 0.00
|

category-banner

New 2018

พระแท้ ดอทคอม

category-banner
 
บทสวดมนต์(ต่อ)

พระคาถาชินบัญชร
 ตั้งนะโม ๓ จบ
 ปุตตะกาโมละเภปุตตัง   ธะนะกาโมละเภธะนัง
 อัตถิกาเยกายะญายะ     เทวานังปิยะตังสุตตะวา
 อิติปิโสภะคะวา             ยะมะราชาโน
 ท้าวเวสสุวัณโณ            มรณังสุขัง
 อะระหังสุคะโต               นะโมพุทธายะ
      ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
 จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เยปิวิงสุ นะราสะภา  
      ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก มุนิสสะรา
      สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
      หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก
      ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเล
      เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
      กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
      ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปาลี นันทะสีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ตีละกา มะมะ
      เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
      ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะ
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
      ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
      ชินนานา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา
  วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุ ปัททะวา
      อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
      ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล
 สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ ต มะหาปุริสาสะภา
       อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ
  อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติ

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 อะหัง สุขิโต โหมิ           ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
 นิททุกโข โหมิ               ปราศจากความทุกข์
 อะเวโร โหมิ                   ปราศจากเวร
 อัพยาปัชโฌ โหมิ           ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
 อะนีโฆ โหมิ                   ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
 สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ   มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 สัพเพ สัตตา                   สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
 อะเวรา โหนตุ                 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
 อัพะยาปัชฌา โหนตุ        จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
 อะนีฆา โหนตุ                  จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
 สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ    จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิด ฯ

บทแผ่ส่วนกุศล
 อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า มีความสุข
 อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
 อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า มีความสุข
 อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข
 อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข
 อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข
 อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
 ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2557
ที่มาของบทความ :
จำนวนเปิด : 2983